Poland

 Honda CB750 Four K7, year 1977

Honda CB750 Four K7, year 1977

 Jawa 350/362 Californian, year 1972

Jawa 350/362 Californian, year 1972

 Jawa 350/354 kývačka, year 1955

Jawa 350/354 kývačka, year 1955

 Škoda 1000MB, year 1968

Škoda 1000MB, year 1968

 Junak M10 se side

Junak M10 se side

 Škoda Octavia Super, year 1964

Škoda Octavia Super, year 1964